REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(obowiązuje od 1.05.2018)

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: "Regulamin") określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego agatabielen.com, dostępnego pod adresem: www.agatabielen.com,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.), w tym rodzaj i zakres świadczonych usług,
zasady korzystania z Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Serwis agatabielen.com umożliwia składanie na odległość Zamówień na biżuterię marki AGATA BIELEŃ.

3. Serwis prowadzony jest przez Agatę Bieleń prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AGATA BIELEŃ, Strączno 108, 78-642 Strączno, NIP 765 166 08 47.

4. Akceptacja Regulaminu potwierdza wyrażenie przez Klienta zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

5 Regulamin dostępny jest pod adresem http://www.agatabielen.com/strona/regulamin
oraz jako PDF do pobrania.

§ 2 Definicje

Następujące wyrażenia, zapisane w treści Regulaminu wielką literą, posiadają znaczenie wskazane poniżej:
1. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
2. Klient - zarejestrowana w Serwisie lub dokonująca Zamówienia z pominięcie rejestracji
(I) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
(II) osoba prawna,
(III) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Konto - dostępne dla danego Klienta po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać działań związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Sprzedawcę.
5. Newsletter - informacja handlowa dotycząca Sprzedawcy, w szczególności na temat nowości, promocji, wyprzedaży, programów lojalnościowych.
6. Regulamin - niniejszy regulamin.
7. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.agatabielen.com.
8. Sklep Internetowy - platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Towary.
9. Sprzedawca - Agata Bieleń, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AGATA BIELEŃ, Strączno 108, 78-642 Strączno, NIP 765 166 08 47.
10. Towar - produkt prezentowany w Sklepie Internetowym.
11. Umowa - umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą drogą elektroniczną.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę sztuk Towaru.


§ 3 Warunki korzystania z Serwisu

1. Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci.

2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia co najmniej następujących wymagań technicznych:
     1. dostęp do sieci Internet,
     2. zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa (jedna z następujących):
     chrome, firefox, internet explorer 10, edge, safari,
     3. włączona obsługa: javascript,
     4. aktywne konto e-mail.

3. Ze względów technicznych, w trakcie świadczenia usługi, mogą wystąpić różne ograniczenia funkcjonalności, a nawet czasowa niedostępność Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Sprzedawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług nie były uciążliwe dla Klientów.

4. Sprzedawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne, itp.).

5. Klient zobowiązany jest do:
     1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
     2. nierozsyłania i niezamieszczania w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,
     3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy,
     4. korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie w ramach użytku własnego.

6. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Seriwsu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Klientowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Sprzedawcy.


§ 4. Warunki składania zamówień w Sklepie Internetowymi zawarcia umowy sprzedaży

1. Osobami uprawnionymi do składania zamówień na Towary są Klienci, którzy:    
     1. posiadają status zarejestrowanego użytkownika Serwisu,
     2. nie posiadając statusu zarejestrowanego użytkownika, składają zamówienia pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
     1. dokonaniu rejestracji w Serwisie,
     2. zalogowaniu w Serwisie przy użyciu loginu i hasła.

3. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
Z chwilą rejestracji w Serwisie lub z chwilą złożenia zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym z pominięciem rejestracji Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Z chwilą rejestracji w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, dostęp do historii zakupów, dostęp do swoich danych oraz możliwość dokonania ich zmiany i usunięcia.

5. Informacje o Towarach prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

6. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga złożenia zamówienia na Towar przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę, m.in. pod kątem dostępności Towaru.

7. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

8. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu Internetowego poprzez dodanie ich do koszyka i przejście procedury zakupu.

9. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów i wyboru metody płatności przyciskiem "Potwierdzam zamówienie i płacę" Klient ma możliwość dokonywania zmian zamówienia, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów.

10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Klient otrzyma w Serwisie oraz na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i formy płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.

11. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Otrzymanie ww. potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

12. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta w drodze kontaktu telefonicznego.

13. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
     1. podał w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
     2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego;
     3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci
     Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

14. Zdjęcia Towarów zamieszczone w Serwisie są przykładowe i służą prezentacji wskazanych modeli. W związku z tym, że produkty oferowane przez Sprzedawcę wykonywane są ręcznie, ich rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego na zdjęciach zamieszczonych w Serwisie.

15. Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, materiałów z jakich zostały wykonane, cen i innych właściwości.

16. Promocje nie łączą się ze sobą. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że regulamin promocji przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.


§ 5. Cena, metody płatności, dostawa

1. Wysokość cen Towarów wskazana w Sklepie Internetowym wiąże Strony od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.

3. Opłaty za dostawę Towarów podawane są w trakcie składania zamówienia.

4. Klient ma prawo do wybory następujących form płatności:
     1. płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl,
     2. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal,
     3. płatność zwykłym przelewem internetowym.

5. Nieotrzymanie płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy sprzedaży jej natychmiastowe rozwiązanie.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży przed dokonaniem ww. zmian.

7. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w Serwisie, liczonym w dniach roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie realizacji zamówienia, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego czasu realizacji zamówienia.Całkowity maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym przypadku 21 dni roboczych liczonych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Sprzedawcy. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji karty.

9. Towary dostarczane są pod wskazany podczas składania zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kurierem oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską.

10. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to jeden dzień roboczy od dnia nadania przesyłki w przypadku przesyłki kurierskiej i trzy dni robocze przy wysyłce Pocztą Polską.

11. Podczas odbioru przesyłki, Klient powinien w obecności kuriera lub pracownika poczty sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera lub pracownika poczty.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości umówienia się z kurierem na konkretną godzinę dostawy, ani nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, za który odpowiada kurier.

13. Ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą podpisania potwierdzenia odbioru przesyłki.

§ 6. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017, poz. 683 ze zm.), Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres pocztowy Sprzedawcy: Agata Bieleń, Na Stoku 3b/2, 61-663 Poznań, 
lub adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: contact@agatabielen.com przed jego upływem.
Klient w celu odstąpienia od Umowy może skorzystać z formularza oświadczenia.

2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje Klientowi, w przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem może być biżuteria wykonana na indywidualne zamówienie lub spersonalizowana, np. poprzez grawerowanie lub zmianę rozmiaru.

3. Klient odstępujący od Umowy, powinien niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić towar Sprzedawcy, odsyłając na adres podany w formularzu zwrotu.

4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Przy ocenie korzystania przez Klienta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Sprzedawca będzie brał pod uwagę w szczególności fakt usunięcia przez Klienta metki zawierającej ostrzeżenie o możliwości powstania odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku jej usunięcia.

6. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zapłaconej przez Klienta za Towar nabyty na podstawie umowy sprzedaży, od której Klient odstąpił oraz kosztów przesłania Towaru do Klienta (jeśli zostały poniesione przez Klienta), w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania z powrotem zwracanych Towarów.

7. Jeżeli Towar został zwrócony w stanie zmniejszającym jego wartość, Sprzedający potrąci z kwoty zwracanych środków, kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości zwracanego Towaru w stosunku do jego wartości początkowej.

8. Klient odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.


§ 7. Reklamacje

1. Sprzedawca, realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczyć towary wolne od wad.

2. Klient ma prawo składać reklamacje na podstawie rękojmi za wady w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa lub na podstawie udzielonej gwarancji (jeżeli została udzielona).

3. Reklamacji można dokonać w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Reklamowany Towar należy odesłać (odpowiednio zabezpieczony i zapakowany) na adres: AGATA BIELEŃ, Na Stoku 3b/2, 61-663 Poznań, z dopiskiem: "Reklamacja AGATA BIELEŃ". Bez zapoznania się ze stanem reklamowanego Towaru, Sprzedawca nie jest w stanie rozpatrzyć reklamacji.

4. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić poprzez wypełnienie formularza reklamacji

5. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub pisemną.

6. Sprzedawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez:
     1. złożenie przez Klienta będącego konsumentem po zakończeniu procedury reklamacyjnej, wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym; Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
     2. złożenie przez Klienta będącego konsumentem wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
     3. skorzystanie przez Klienta będącego konsumentem z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 8. Dane osobowe

1. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe udostępnione Sprzedawcy będą przetwarzane przez Agatę Bieleń prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AGATA BIELEŃ, Strączno 108, 78-642 Strączno, NIP 765 166 08 47.jako administratora danych osobowych w celu realizacji zamówień.

2. Klient oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania i uzupełniania, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji zamówień.

3. Klient ma prawo żądać usunięcia jego danych osobowych. Usunięcie danych osobowych Klienta oznacza likwidację Konta Klienta w Serwisie.

4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w trakcie składania zamówienia odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie lub w trakcie składania zamówienia.

5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z Polityką Prywatności udostępnioną w Serwisie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

6. Klient na etapie rejestracji lub składania zamówienia, może udzielić Sprzedawcy dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu:a). zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowychb). oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.c). oraz zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych


§ 9. Newsletter

1. Klient na etapie rejestracji lub składania zamówienia ma możliwość zlecenia przesyłania bezpłatnej informacji w postaci Newslettera Sklepu internetowego na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania Newslettera, poprzez link znajdujący się na dole każdej przesyłanej przez Sprzedawcę wiadomości e-mail.


§ 10. Karty podarunkowe

1. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana przez Klienta osobiście, jak i przekazana dowolnej osobie.

2. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana w ciągu roku od dnia jej nabycia.

3. Zwrot wartości karty podarunkowej może zostać dokonany jedynie na rzecz osoby, która ją nabyła.

4. Niewykorzystane środki pieniężne, pozostałe na karcie prezentowej po dokonaniu pierwszego zakupu przy użyciu karty, nie podlegają zwrotowi.


§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część Umowy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Sprzedawcy lub zmiany przepisów prawa.

3. O dokonanej zmianie Regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś zarejestrowani Klienci zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisie.

4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych.

6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy z użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W przypadku sporu z Klientem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Wszelkie materiały, w tym zdjęcia, teksty, grafiki, logotypy publikowane w Serwisie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE

JEŚLI CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O NOWOŚCIACH,
NADCHODZĄCYCH WYDARZENIACH I AKTUALNYCH PROMOCJACH

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER: